Veel gestelde vragen Aspiravi Samen cvba

Waar vind ik meer informatie over de coöperatieve vennootschap Aspiravi Samen? 
- in de informatienota van de cvba
- in de statuten van de cvba
- op deze website
- via het e-mailadres aspiravi-samen@hefboom.be
- op het telefoonnummer 02 265 01 59 

Wie controleert de jaarrekening van Aspiravi Samen cvba? De jaarrekening wordt gecontroleerd door een onafhankelijke externe bedrijfsrevisor. De uiteindelijke goedkeuring van de jaarrekening ligt in handen van alle coöperanten van Aspiravi Samen cvba. Zij worden uitgenodigd op de jaarlijkse algemene vergadering. Deze vergadering vindt plaats op de laatste vrijdag van de maand mei om 17 uur.

Hoe kan ik aandelen van Aspiravi Samen cvba kopen?
Dit kan via het inschrijvingsformulier dat u op deze website vindt.

Waar vind ik de statuten van Aspiravi Samen cvba? 
Via http://www.aspiravi-samen.be/statutencvba kunt u de statuten rechtstreeks downloaden.

Hoeveel aandelen kan ik als particulier kopen?
Eén persoon kan aandelen kopen voor een maximumbedrag van € 3.250. Dat komt neer op maximaal 26 aandelen.
Bijvoorbeeld een gezin met 2 ouders en 2 kinderen: zij kunnen tot 4 keer 26 aandelen van € 125 kopen.

Tot voor 1/07/2019 was het aantal aandelen dat één persoon kon kopen beperkt tot een maximumbedrag van € 3.000. Dat kwam neer op maximaal 24 aandelen. Door een beslissing van de Raad van Bestuur werd het statutair voorziene maximum aantal aandelen opgetrokken van 24 tot 26. Dat werd zo bekend gemaakt tijdens de Algemene Vergadering van 7/06/2019. Hierdoor kan men actueel intekenen op maximaal 26 aandelen.
Coöperanten die voorheen intekenden voor het maximaal aantal aandelen van 24 stuks kunnen nu dus intekenen voor 2 extra aandelen per persoon.

Ik wil meer dan 26 aandelen kopen. Kan dat écht niet?
Momenteel is de inschrijving beperkt tot 26 aandelen per coöperant, en dit omdat Aspiravi Samen cvba vanuit ons coöperatieve gedachtegoed het belangrijker vindt om vele kleine coöperanten te hebben dan enkele grote coöperanten.

Wat moet ik betalen als ik aandelen koop of verkoop?
Bij aankoop en verkoop van aandelen zijn naast de inkoopprijs geen instap- of uitstapkosten verbonden

Zijn er altijd aandelen van Aspiravi Samen cvba beschikbaar?
Er zijn aandelen beschikbaar als de raad van bestuur het kapitaal van Aspiravi Samen cvba open stelt. Dit gebeurt naar aanleiding van nieuwe projecten van Aspiravi nv of andere operationele vennootschappen gecontroleerd door Aspiravi waaraan Aspiravi Samen cvba de opgehaalde gelden tegen interest ter beschikking stelt. 

Ontvang ik een bevestiging voor de aankoop van de aandelen?
Uiterlijk 30 dagen na ontvangst van uw betaling bezorgt Aspiravi Samen cvba u een ondertekende bevestiging. Deze bevestiging is een officieel document. U ontvangt daarnaast geen apart certificaat.

Ik heb aandelen gekocht zonder in de gestructureerde mededeling van mijn storting mijn aandeelhoudersnummer toe te voegen. Is mijn inschrijving geldig?
Ja. Aspiravi Samen cvba garandeert dat elke ontvangen betaling aan de juiste coöperant wordt toegewezen. Ook u zult dus uiterlijk 30 dagen nadat Aspiravi Samen cvba uw storting ontvangen heeft, een bevestiging krijgen.

Kunnen ook kinderen coöperant worden?
Er zijn GEEN leeftijdsbeperkingen om aandelen te kopen. Ook kinderen kunnen dus coöperant worden. Het toetredingsdocument wordt in dat geval ondertekend door de ouder of de wettelijke voogd. Uiteraard geldt ook voor deze aandelen de wettelijke bescherming van de minderjarigen die beperkingen oplegt voor de beschikking over tegoeden op naam van minderjarigen.

Ik beschik niet over de Belgische nationaliteit. Kan ik coöperant worden?
Ook als niet-Belg kunt u coöperant worden. Aspiravi Samen cvba kan u evenwel niet ondersteunen bij vragen van fiscale aard. Als u in het buitenland gedomicileerd bent, dient u uw verzoek tot inschrijving schriftelijk te versturen naar Aspiravi Samen cvba, Vooruitgangstraat 333 bus 5, 1030 Brussel of via aspiravi-samen@hefboom.be .

Wat leveren aandelen van Aspiravi Samen cvba mij op?
Er kan geen minimumdividend worden gegarandeerd. U vindt wel de dividenden uit de vorige jaren terug op onze website. Het exacte dividend wordt vastgelegd in de algemene vergadering van alle coöperanten. Uw aandelen geven geen recht op eventuele reserves of meerwaarden. Er is ook geen kapitaalsgarantie.

Wat zijn de risico's die ik loop als coöperant?
Een uitgebreide opsomming van de risico's eigen aan Aspiravi Samen cvba, eigen aan de sector van de hernieuwbare energie en verbonden aan het aanbod, vindt u beschreven in de informatienota.

Hoeveel bedraagt het dividend?
De coöperanten beslissen zelf tijdens de jaarlijkse algemene vergadering hoeveel het dividend bedraagt. Daarbij wordt rekening gehouden met het wettelijk vastgestelde maximum van 6%, en met de financiële resultaten van het afgelopen jaar.
Er kan geen minimumdividend worden gegarandeerd.
Als u het aandeel niet het volledige jaar in uw bezit hebt, wordt het dividend pro rata temporis berekend. Het dividend wordt uitgekeerd de maand die volgt op de algemene vergadering (in juni).

Bestaat de garantie dat er een dividend wordt uitgekeerd?
Neen, dit hangt af van de resultaten.
Het zijn hoe dan ook altijd de coöperanten zelf die tijdens de jaarlijkse algemene vergadering het effectieve dividend vastleggen op grond van de financiële resultaten.

Waarom een maximumrendement van 6%?
Wettelijk is het rendement van een erkende coöperatieve beperkt tot 6%.

Wordt het dividend altijd uitbetaald?
Indien de algemene vergadering besluit tot dividenduitkering wordt het dividend uitbetaald op het rekeningnummer dat u opgeeft. De uitbetaling gebeurt in de loop van de maand juni – dat is de maand nadat de algemene vergadering heeft plaatsgevonden. Het is niet mogelijk om het dividend automatisch te herinvesteren in nieuwe aandelen.

Betaal ik roerende voorheffing op mijn dividend?

FOD Financiën geeft als algemene regel: “Voor de meeste roerende inkomsten (dividenden, interesten uit kasbons, gelddeposito's, obligaties…) houdt het organisme die ze betaalt (bv. uw bank) op het moment van betaling al een roerende voorheffing in die ze meteen aan de staat doorstort. Die roerende voorheffing geldt dan meestal als de definitieve belasting. U moet de roerende inkomsten dus niet meer in uw belastingaangifte vermelden.”

Nochtans heeft U er baat bij om de dividenden vanaf AJ 2019 (inkomsten 2018) wel in uw aangifte van de personenbelasting op te nemen.

Tot en met de dividenden betaald in 2017 genoten particuliere aandeelhouders als coöperant van een vrijstelling aan de bron. Er werd tot een dividend van 190 EUR m.a.w. géén roerende voorheffing ingehouden.

Vanaf 2018 is deze regeling afgeschaft, maar vervangen door een verrekening van de ingehouden roerende voorheffing via de personenbelastingaangifte: de eerste schijf van 640 euro aan dividenden per belastingplichtige is voortaan fiscaal vrijgesteld. De ingehouden roerende voorheffing wordt in mindering gebracht van de te betalen belastingen van het inkomstenjaar. Deze vrijstelling is van toepassing op alle dividenden, van zowel Belgische als buitenlandse bedrijven. Maar deze vrijstelling geldt niet voor dividenden van beleggingsfondsen en juridische constructies. De vrijstelling geldt ook voor erkende coöperatieve vennootschappen zoals Aspiravi Samen cvba.

            Voorbeeld:

In 2017 had u met het gezin van vier personen elk voor 3000 euro aan aandelen. Als dividend nemen we 3.5 procent. Elke persoon krijgt een bruto dividend van 105 euro wat samen op 420 euro komt. Er wordt per persoon 30% roerende voorheffing ingehouden oftewel 31.5 euro (maal vier personen). Effectief wordt er dus 73.5 euro per persoon uitgekeerd.

De roerende voorheffing kan in het aanslagjaar 2019 ingebracht worden in uw belastingaangifte (inkomsten van 2018). Indien het totaal aan dividenden de 1280 euro voor een koppel (want 640 euro per belastingplichtige) niet overschrijdt, is uw dividend volledig fiscaal vrijgesteld. De bij uitbetaling ingehouden roerende voorheffing op het dividend wordt verrekend met de te betalen personenbelasting. Dit is het geval gezien het gezin in ons voorbeeld slechts 420 euro aan dividenden ontvangt.

De dividenden die door Aspiravi Samen worden uitbetaald vallen onder de VVPR-bis-regeling.

Dat betekent dat voor het dividend mbt boekjaar 2017 volgende roerende voorheffing wordt ingehouden:

30% op het dividend van de aandelen aangekocht vóór 1/7/2013

30% op het dividend van de aandelen aangekocht vanaf 1/1/2016

20% op het dividend van de aandelen aangekocht  in 2015 (= verminderde RV voor dividenden afkomstig uit de winst van het tweede boekjaar na dat van de aankoop van de aandelen)

15% op het dividend van de aandelen aangekocht tussen 1/7/2013 en 31/12/2014 (= verminderde RV voor dividenden afkomstig uit de winst van het tweede boekjaar na dat van de aankoop van de aandelen, maar enkel voor aandelen gekocht NA 1/7/2013)

Betaal ik roerende voorheffing als ook mijn kinderen aandelen kopen?
De fiscale vrijstelling van inkomsten uit dividenden bedraagt 640 EUR per belastingplichtige. Als de totale som van alle dividenden in uw fiscaal gezin niet over dit bedrag gaat zal de roerende voorheffing integraal via uw belastingaangifte verrekend worden.

Indien het gezin meerdere aandelen aanhoudt, mag het kiezen welke roerende voorheffing verrekend moet worden, zolang het totaal aan dividenden de drempel van 640 euro (voor alleenstaande) of 1.280 euro (voor een koppel) niet overschrijden. Indien dit wel het geval is zal u in uw aangifte enkel de roerende voorheffing kunnen verrekenen tot zover deze drempel niet is overschreden.

Verlies ik als coöperant van Aspiravi Samen cvba mijn fiscale vrijstelling als ik ook in andere coöperaties investeer?
Nee, de fiscale vrijstelling is geldig op alle dividenden die u ontvangt. Zolang het totaal van dividenden (exclusief beleggingsfondsen en juridische constructies) het bedrag van de fiscale vrijstelling (640 EUR per belastingplichtige) niet overschrijdt.

Coöperanten kunnen vrij kiezen voor welke dividenden terugvordering van roerende voorheffing te vragen. Dividenden zijn normaal aan 30% roerende voorheffing onderworpen maar er kunnen andere tarieven van toepassing zijn. (zie “betaal ik roerende voorheffing op mijn dividend?”) De korf van dividenden kan dus zelf worden bepaald en geoptimaliseerd.

Waarom krijg ik minder dividend in vergelijking met het verleden.

Dividenden van erkende coöperatieve vennootschappen waren tot 2017 vrijgesteld van roerende voorheffing voor de eerste schijf van 190 euro dividenden. Deze vrijstelling van 190 euro roerende voorheffing voor dividenden van de coöperatieve vennootschappen wordt nu geïntegreerd in de algemene nieuwe vrijstelling voor dividenden. Dit betekent dat vanaf 2018 de roerende voorheffing door Aspiravi Samen cvba wordt ingehouden op alle dividenden. De terugvordering van de vrijgestelde roerende voorheffing zal via de belastingaangifte dienen te gebeuren.

Wat is de termijn van mijn aandelen?
Aandelen koopt u in principe voor minstens 5 jaar. Na 5 jaar kan u uittreden maar dat is geen verplichting. Bij uittreding is er geen recht op enige meerwaarde. U ontvangt maximaal de nominale waarde van de aandelen, desgevallend verminderd met de boekhoudkundige minwaarde.

Wat moet ik doen als ik na 5 jaar wens uit te treden (met alle of een deel van mijn aandelen)?
Na 5 jaar kunt u uittreden en een verzoek tot terugbetaling richten aan Aspiravi Samen cvba. Dit verzoek moet ons bereiken uiterlijk op 30 juni van het lopende jaar. Voor aandelen die u in 2010 koopt, kunt u de terugbetaling ten vroegste aanvragen tussen 1 januari 2016 en 30 juni 2016. Voor aandelen die u in 2011 koopt, kunt u de terugbetaling ten vroegste aanvragen tussen 1 januari 2017 en 30 juni 2017. 

Ik heb mijn aandelen na 5 jaar niet teruggevraagd. Moet ik nu weer 5 jaar wachten om te kunnen uittreden?
Nee, nadat de termijn van 5 jaar is verstreken, hebt u jaarlijks de kans om uit te treden. Een aanvraag tot uittreding moet wel gebeuren voor 30 juni.  

Wat moet ik doen als ik na 5 jaar niet wens uit te treden, maar mijn aandelen wil behouden?
In dat geval hoeft u niets te ondernemen.

Wat gebeurt er bij overlijden?
Bij overlijden worden de aandelen vervroegd terugbetaald. Het uitgekeerde bedrag gaat naar de erfgenamen. Er is nog een tweede optie: als de erfgenamen daarom verzoeken, kunnen de aandelen worden overgeschreven naar een aangeduide erfgenaam.

Kan ik als coöperant ook groene stroom aankopen die de windmolens creëren?
Ja. Via de elektriciteitsleverancier Aspiravi Energy kunnen coöperanten van Aspiravi Samen cvba aan een voordeliger tarief groene stroom aankopen die lokaal geproduceerd wordt. Bovendien ondersteunen zij zo ook een sociaal doel. Alle informatie is te vinden op de website www.aspiravi-energy.be.

Kan ik ook intekenen op naam van een onderneming of organisatie?
Ja dat kan. Op het online inschrijvingsformulier vul je als contactpersoon van de onderneming of organisatie uw persoonlijke gegevens in, inbegrepen het verplichte rijksregisternummer. Vul ook de velden in onder de titel “In te vullen door bedrijven / organisatie”. Als deze velden ingevuld zijn komen de aandelen op naam van het bedrijf / de organisatie.